Ubezpieczenie OC biura rachunkowego – co warto wiedzieć?

Posted on

Biura rachunkowe odgrywają istotną rolę w dzisiejszym świecie biznesu, zapewniając nie tylko skrupulatne prowadzenie księgowości, lecz także świadcząc szereg usług związanych z finansami przedsiębiorstw. Jednak związane z nimi ryzyka, takie jak błędy księgowe, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych zarówno dla biura, jak i jego klientów. Dlatego też ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej staje się niezbędnym elementem ochrony dla biur rachunkowych (https://ubezpieczeniakielce.com.pl/jak-wybrac-ubezpieczenie-oc-biura-rachunkowego/).

Czym dokładnie jest obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to rodzaj polisy, która chroni przedsiębiorstwo lub jednostkę przed finansowymi konsekwencjami związanymi z roszczeniami osób trzecich. Ma na celu ochronę interesów wszystkich stron zaangażowanych w daną działalność. Przedsiębiorca jest zabezpieczony przed finansowymi skutkami ewentualnych roszczeń, co przekłada się na stabilność finansową firmy. Z kolei klienci, partnerzy biznesowi czy inne osoby trzecie mają pewność, że w razie szkód ich roszczenia zostaną zadośćuczynione. Obowiązkowe ubezpieczenie OC to nie tylko wymóg formalny, ale przede wszystkim kluczowy element odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Każde biuro rachunkowe, czyli podmiot zajmujący się świadczeniem usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego – czy jest obowiązkowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedź brzmi: tak. Każde biuro rachunkowe, czyli podmiot zajmujący się świadczeniem usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie OC. Niestosowanie się do obowiązku posiadania ważnego ubezpieczenia OC dla biura rachunkowego nie pozostaje bezkarnie. Zgodnie z art. 79 pkt 7 Ustawy o rachunkowości, prowadzenie biura rachunkowego bez wymaganego OC jest uznawane za przestępstwo. Konsekwencje obejmują grzywnę lub karę pozbawienia wolności, która może wynieść od jednego do dwunastu miesięcy. Aby jednak być objętym obowiązkowym ubezpieczeniem OC, biuro rachunkowe musi świadczyć szereg usług związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, takich jak między innymi:

  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Co obejmuje ubezpieczenie OC biura rachunkowego?


Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego ma znacznie węższy zakres, niż by mogło się wydawać, co nierzadko stanowi przedmiot niepokoju dla przedsiębiorców. Polisa ta, choć istotna, chroni przed odpowiedzialnością cywilną związaną z ewentualnymi szkodami wynikającymi z błędów czy zaniedbań podczas prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kluczową kwestią jest jednak świadomość, że OC biura rachunkowego obejmuje jedynie szkody do wysokości określonej sumy gwarancyjnej. Jeśli zdarzy się, że księgowy popełni błąd w obliczeniach rachunkowych, klient ma prawo wystąpić o odszkodowanie z polisy OC. Warto podkreślić, że odpowiedzialność księgowego ogranicza się jedynie do zakresu sumy gwarancyjnej określonej w ubezpieczeniu. W sytuacji, gdy biuro nie posiada takiego ubezpieczenia, konieczne będzie pokrycie ewentualnych strat z własnych środków. Należy jednak zaznaczyć, że ostateczna odpowiedzialność podatkowa za nieprawidłowe rozliczenia księgowe zawsze spoczywa na przedsiębiorcy. Choć może on ubiegać się o odszkodowanie za ewentualne skutki błędów biura rachunkowego, ubezpieczenie OC chroni tylko w przypadku klientów, wobec których prowadzona jest pełna księgowość. W sytuacji, gdy księgowy obsługuje księgowość uproszczoną, polisa OC nie udzieli mu ochrony w razie zaistnienia nieprawidłowości.