Ubezpieczenie OC dla architekta

Posted on

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla osób wykonujących niektóre profesje regulują rozporządzenia Ministra Finansów. Jeśli przy wykonywaniu czynności zawodowych istnieje duże ryzyko, że pojawią się błędy, które wyrządzą znaczne szkody osobom trzecim, konieczne jest ubezpieczenie.

Ubezpieczane grupy zawodowe

Rozporządzenie Ministra Finansów mówi o ochronie na terenie Polski i dotyczy wypłaty odszkodowań za straty powstałe w wyniku działania lub jego zaniechania. Wysokość składki i sumy ubezpieczenia jest uzależniona od profesji. Najczęściej wynosi odpowiednio 300 – 400 zł i 50.000 euro.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla osób wykonujących niektóre profesje regulują rozporządzenia Ministra Finansów

Grupy zawodowe, które podlegają obowiązkowemu OC to między innymi:

  • lekarze, pielęgniarki i położne,
  • radcy prawni, adwokaci,
  • doradcy finansowi i księgowi,
  • architekci i inżynierowie budowlani
  • brokerzy ubezpieczeniowi.

Dla każdej z tych grup przygotowano także poszerzone dodatkowe ubezpieczenie OC oraz szereg innych ubezpieczeń.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architekta

Architekt obowiązkowe OC – iexpert.pl musi zostać zawarte w ciągu 30 dni od wpisania na listę członków Polskiej Izby Architektów. Jeśli architekt zamierza podjąć działalność zawodową wcześniej, powinien się ubezpieczyć minimum od dnia rozpoczęcia wykonywania obowiązków zawodowych.

Ubezpieczenie chroni architekta a nie pracownię, więc odszkodowanie nie zawsze będzie mogło być wypłacone. Suma ubezpieczenia wynosi 50.000 euro a zakres ubezpieczenia obejmuje szkody, które:

  • zostały wyrządzone nieumyślnie, również te powstałe wskutek rażącego niedbalstwa,
  • powstały w wyniku projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
  • pojawiły się w ramach prowadzenia działalności rzeczoznawcy,
  • dotyczą wypadków, które miały miejsce w wyniku uchybień architekta.

Architekt obowiązkowe OC może być rozszerzone o działalność prowadzoną poza Polską. Ponadto można podnieść kwotę ubezpieczenia, jeśli straty i idące za nimi odszkodowania mogą być wyższe.

Dobrowolne ubezpieczenie dla architektów


Prócz ubezpieczenia nadwyżkowego, które podnosić kwotę obowiązkowego ubezpieczenia, architekci mogą także zawierać kilka ubezpieczeń dodatkowych.

OC obowiązkowe architekta dotyczy konkretnej osoby fizycznej, ubezpieczenie całej pracowni może być wykupione dodatkowo. Duże pracownie architektoniczno-budowlane korzystają z rozbudowanego OC z uwagi na charakter swojej działalności.

Architekci mogą również skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia, jeśli wykonują świadectwa charakterystyki energetycznej.

Dodatkowy pakiet ubezpieczeń obejmować może również pomoc prawną w sytuacji, gdy powstanie roszczenie z tytułu polisy.