Obowiązkowe ubezpieczenie dla wszystkich lekarzy

Posted on

Ubezpieczenie OC lekarza jest obowiązkowe. Informują o tych przepisy, którym należy się podporządkować. W 2010 roku zmienił się zakres ubezpieczenia, jakie dedykowane jest dla wszystkich medyków, w tym również dla dentystów. Obowiązkową polisę ochronną można wykupić w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami

O konieczności wykupienia takiej polisy powinni być informowani studenci pierwszego roku. Tak, aby zdawali sobie oni jeszcze większą sprawę z tego, jaki obowiązek na nich spoczywa.

Ubezpieczenie OC lekarza jest obowiązkowe

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. (Dz. U. Nr 293, poz. 1729) jest miejscem, gdzie można znaleźć przepisy wykonawcze, które odnoszą się do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Polski. Brzmi to nieco oficjalnie, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że na tych wszystkich osobach spoczywa ogromny obowiązek, który wchodzi oficjalne w życie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych.

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy lekarz pracuje w ramach umowy zlecenie. Nie jest ono wymagane obowiązującymi przepisami, ale jednak warto pomyśleć o jego zakupie. Lekarz, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zakładzie medycznym, jest włączony do ubezpieczenia OC danego podmiotu.

Zakres ubezpieczenia polisy ochronnej dla lekarzy

Ubezpieczenie OC lekarza jest obowiązkowe

W głównej mierze, jeżeli chodzi o zakres ubezpieczenia, to obejmuje on wszystkie błędy, jakie medykom zdarza się popełnić. Ostatnie lata pokazują, że tak naprawdę są to nagminne przypadki, których w żaden sposób nie można się ustrzec. W takich sytuacjach, jeżeli wina lekarza faktycznie zostanie udowodniona, odszkodowanie zostanie wypłacone właśnie z tytuły ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zakres obejmuje także zaniechanie ze strony danej osoby.

Można powiedzieć, że ma się do czynienia z polisą, która ma chronić pacjenta i ich bliskich (jeżeli dojdzie do śmierci pacjenta), jak również samego lekarza. Dzięki temu żaden medyk nie musi myśleć o tym, aby odszkodowanie płacić z własnej kieszeni.

Suma ubezpieczeniowa dla obowiązkowego OC określona jest z góry. Są to kwoty, które równają się:

  • 75 000 euro na jedno zdarzenie,
  • 350 000 euro na wszystkie zdarzenia.

Ktoś zapyta – dlaczego taka polisa ochronna zalicza się do obowiązkowych? Wystarczy jednak spojrzeć na to, w jakich warunkach stresujących muszą pracować współcześni lekarze. Nie ułatwiają one podejmowania decyzji, kiedy ważą się czyjeś losy. Tyczy się to zresztą nie tylko lekarzy, ale także osób, jakie blisko z nimi współpracują na co dzień, czyli pielęgniarkach.

Wyłączenia z polisy obowiązkowej OC dla lekarzy

Temat bardzo interesujący z którym należy się zapoznać, aby mieć świadomość tego, kiedy ochrona ubezpieczeniowa nie zadziała. Mowa tutaj o takich przypadkach jak:

  • szkody, jakie wynikają z zapłaty kar umownych;
  • szkody, jakie odnoszą się do rzeczy i sprzętów, których używa się na co dzień w pracy,
  • szkody, jakie powstają na skutek prowadzenia działań wojennych, rozruchów, zamieszek, a nawet aktów terroru,
  • szkody, które zostały wyrządzone przez lekarza w okresie, kiedy ten był zawieszony w świadczeniu uprawnień lekarskich, a także miał całkowicie cofnięte uprawnienia do bycia lekarzem.

Istnieje możliwość rozszerzenia dodatkowego ubezpieczenia OC dla wszystkich lekarzy. Taką opcję dają praktycznie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, aby medycy mogli czuć się jeszcze bardziej pewnie. Pozostaje mieć nadzieję, że takich błędów w trakcie leczenia, będzie jak najmniej.